Building a new future

Valor-Byron - מדיניות פרטיות אתר האינטרנט

חברת Valor-Byron (להלן – "החברה" או "אנחנו") מכבדת את פרטיות המשתמשים (להלן "המשתמשים") באתר valor-byron.com (להלן "האתר"), ורואה חשיבות רבה בשמירה עליה, ולשם כך פועלת בהתאם למדינית הפרטיות שלהלן והוראות הדין.
מטרת מדיניות פרטיות זו, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש, הינה לסקור, בין היתר, את האופן בו החברה שומרת ועושה שימוש במידע שנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר ו/או שנאסף אודותיהם בעת השימוש באתר.
למונחים המופיעים במדיניות פרטיות זו (להלן "מדיניות הפרטיות") תהיה המשמעות הנודעת להם בתנאי השימוש, אלא אם נאמר במפורש אחרת במדיניות הפרטיות.

1. איסוף מידע בעת השימוש באתר

1.1 במסגרת הגלישה באתר, הרישום אליו, פתיחת חשבון, כניסה לאזור בעלי הנכסים והשימוש בשירותים המוצעים בו, לרבות במסגרת התקשרות עם החברה שלא באמצעות האתר לצורך רכישה נכסים או באמצעות טפסים או אמצעי איסוף מידע אחרים של החברה, המשתמשים עשויים להתבקש למסור מידע ו/או יאספו אודותיהם פרטי מידע שונים. חלק מהמידע מזהה את המשתמשים באופן אישי וחלקו מידע סטטיסטי/אגרגטיבי שאינו מזוהה ואינו נשמר ביחד עם פרטיהם המזהים. סוגי המידע העשויים להיאסף במסגרת האתר הינם: שם מלא, פרטי קשר כגון מספר טלפון, כתובת דוא"ל וכתובת מגורים, מספר ת.ז., גיל, מין, שם משתמש, סיסמה, מידע על התנהגויות באתר לרבות נתונים אודות תחומי פעילות ועניין, אופן השימוש באתר, לרבות מקור ההפניה, אורך הביקור באתר, התכנים שנצפו וכן מידע על מחשבי המשתמשים, לרבות כתובת ה-IP שלהם, מיקומם הגאוגרפי, אזור זמן, סוג מערכת ההפעלה והגרסה שלה, סוג הדפדפן והגרסה שלו, העדפות שפה וכיו"ב.

1.2 באתר קיים אזור המיועד לבעלי נכסים, בו יוכלו לקבל פרטים על הנכסים שרכשו. על המשתמשים בעלי הגישה לאזור זה לשמור בסודיות מלאה את שם המשתמש והסיסמה שלהם, והם מתחייבים שלא לגלות אותם לכל אדם אחר ולא לאפשר לכל אדם אחר לעשות בהם שימוש. מובהר כי המשתמשים יהיו האחראים המלאים והבלעדיים לכל שימוש שיעשה באתר תוך שימוש בשם המשתמש והסיסמה שלהם.

1.3 האתר מאפשר למשתמשים ליצור קשר עם החברה. במסגרת זאת, המשתמשים יידרשו להזין פרטי מידע המזהים אותם: שם מלא, פרטי קשר כגון מספר טלפון וכתובת דוא"ל וכן את תוכן פנייתם. המשתמשים מצהירים כי כל מידע שימסרו באמצעות האתר הינו נכון, אמין ומדויק וכי יצירת הקשר ו/או קבלת שירות המוצע באתר יבוצעו בשמם ועבורם בלבד. בתוך כך, יובהר כי ככל שהמשתמשים ימסרו מידע אישי אודות צדדים שלישיים, הרי שהם מצהירים כי הם קיבלו את כל ההסכמות הנדרשות למסירת מידע זה.

1.4 המידע שנאסף על-ידי החברה ו/או שנמסר על-ידי המשתמשים יישמר במאגר המידע הרשום כדין של החברה, למטרות המנויות בסעיף ‎2.1 במדיניות הפרטיות להלן ובהתאם להוראות הדין. המשתמשים מודעים לכך שאינם מחויבים למסור מידע אישי על פי חוק, והם מסכימים ומצהירים בזאת שהמידע האישי שנאסף עליהם ו/או שהם מסרו לחברה נמסר בהסכמתם ומרצונם החופשי. 

1.5 בעצם הכניסה ו/או השימוש באתר, מביעים המשתמשים את הסכמתם לתנאים המופיעים במדיניות הפרטיות, לרבות הסכמתם לאיסוף המידע שלהם ועיבודו, כמתואר במדיניות הפרטיות. אם המשתמשים אינם מסכימים לאי אילו מהתנאים המפורטים להלן, עליהם, באופן מידי, להימנע מהמשך שימוש באתר ו/או מכניסה אליו. 

1.6 המשתמשים מצהירים כי כל המידע שמסרו באתר, הינו נכון, אמין ומדויק וכי ביצעו את יצירת הקשר ו/או קבלת שירות המוצע באתר בשמם ועבורם בלבד.

2. השימוש במידע

2.1 השימוש במידע ייעשה בהתאם להוראות מדיניות הפרטיות, ולמטרות המפורטות להלן: (א) על מנת לתפעל ולנהל את פעילות החברה, האתר והשירותים השונים בו; (ב) על מנת לספק מענה לפניות המשתמשים, להעניק להם שירות ותמיכה ולשמור איתם על קשר; (ג) על מנת לשפר ולהעשיר את השירותים שמציע האתר וליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות ולציפיות המשתמשים וכן לעדכן, לשנות או לבטל שירותים קיימים; (ד) לצורך משלוח הודעות תפעוליות והתראות למשתמשים באמצעים שונים ובין היתר באמצעות דוא"ל, מסרונים וכדומה; (ה) לצורך שליחת הצעות שיווקיות מטעם החברה, בכפוף להסכמת המשתמשים ובכפוף לכך שיוכלו לבקש בכל עת שלא לקבל דיוור כאמור; (ו) כדי להתאים את המודעות שיוצגו לעיני המשתמשים בעת השימוש באתר ובאתרים אחרים לתחומי ההתעניינות שלהם; (ז) על מנת להתאים את חווית הגלישה והשימוש של המשתמשים באתר ובאתרים אחרים והפקת תובנות סטטיסטיות בהיבטים אלה; (ח) על מנת למנוע שימוש לא חוקי ו/או לא מורשה באתר; ו- (ט) לכל מטרה אחרת הנדרשת או מותרת לפי דין או המפורטת במדיניות הפרטיות.

2.2 הפרטים והמידע אודות המשתמשים לא יימסרו לידי צדדים שלישיים ללא הסכמתם מראש, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות הפרטיות, כפי שתעודכן מפעם לפעם. על אף האמור לעיל, החברה רשאית להעביר לצדדים שלישיים את המידע אודות המשתמשים במקרים המפורטים להלן: (א) בקבלת הסכמה ממשתמש/ים להעברת מידע כאמור; (ב) לנותני שירותים וספקים של החברה, על מנת שהחברה תוכל לנהל את פעילותה או להעניק למשתמשים את השירותים, בהתאם למטרות המפורטות בסעיף ‏2.1 לעיל; (ג) לשותפיה העסקיים ולצדדים שלישיים אחרים לצורך שליחתם של חומרים שווקים, פרסומיים ואחרים אשר עשויים לעניין את המשתמשים, ובלבד שהתקבלה הסכמתם המפורשת למסירת מידע כאמור בכפוף להוראות הדין; (ד) לצדדים שלישיים כגון חברות פרסום אינטראקטיביות, לשם התאמת הצעות שיווקיות ופרסומות ייעודיות באתר ובאתרים אחרים ברחבי רשת האינטרנט עבור המשתמשים, ובלבד שמידע זה נאסף ו/או נצבר באמצעות 'עוגיות' כמפורט בסעיף ‎4 להלן; (ה) במקרה שמשתמש הפר את תנאי השימוש באתר או ביצע באמצעות האתר פעולות בניגוד לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה; (ו) אם יתקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמשים לצד שלישי; (ז) במקרה שהחברה תסבור כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לגופם או לרכושם של המשתמשים, של החברה או של כל גורם אחר; (ח) אם מדובר במידע סטטיסטי/אגרגטיבי אודות השימוש באתר, אשר אינו מזהה את המשתמשים באופן אישי; ו-(ט) במקרה של העברת מניות בחברה או עיקר נכסיה, ככל שהעברת המידע דרושה לצורך ביצוע פעולה כאמור. 

2.3 מובהר, כי ככל שהמשתמשים יבחרו להצטרף ולהירשם לאזור האישי באתר, לאיזור בעלי הנכסים באתר או באמצעות כל טופס הרשמה אחר, ובמסגרת זאת ימסרו את פרטי הקשר עמם כגון כתובת דואר אלקטרוני ו/או מספר טלפון סלולארי, יהווה הדבר הסכמה של המשתמשים לקבלת הודעות פרסומיות וחומר שיווקי מטעם החברה, בין היתר באשר לעדכונים, שירותים, מבצעים, הנחות והטבות בלעדיות, ובין היתר באמצעות הודעות דוא"ל ו/או SMS שיישלחו ישירות למשתמשים, ולהיכלל לשם כך לרשימת התפוצה של החברה והאתר. מובהר כי המשתמשים יוכלו להסיר עצמם מקבלת דיוור פרסומי כאמור בכל עת. 

2.4 המשתמשים מאשרים ומסכימים כי המידע אודותיהם יכול ויועבר גם מחוץ לגבולות מדינת ישראל, לרבות למדינות אשר אינן מעניקות הגנה זהה לזו המוענקת בדין החל בישראל ביחס לפרטיות ואבטחת המידע של המשתמשים. המשתמשים מאשרים באופן מפורש לחברה להעביר את המידע שמסרו ו/או שנאסף עליהם גם למדינות אלה, והחברה תפעל כמיטב יכולתה ובהתאם למדיניות הפרטיות ו/או הדין, לשמירה על פרטיות המשתמשים.

2.5 הנתונים והמידע שנאספו ו/או נמסרו לחברה יישמרו אך ורק למשך הזמן הנדרש והסביר ולמטרות שלשמן הם נאספו, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ובכל מקרה – כנדרש לפי דין. יצוין כי מידע אנונימי עשוי להישאר בשרתי החברה והיא תהא רשאית לעשות בו שימוש, בין השאר, למטרות ניתוח וסטטיסטיקה בהווה ובעתיד ללא הגבלת זמן. 

3. אתרים אחרים

3.1 האתר עשוי לכלול קישורים לעמודים ולאתרים שונים ברשת האינטרנט אשר אינם מנוהלים ו/או מופעלים על-ידי החברה ו/או מי מטעמה. החברה אינה שולטת ו/או מפקחת על פלטפורמות אלה, והעובדה שהחברה מקשרת לתכנים אלה אינה מעידה על הסכמתה לתוכנם ואינה מהווה ערובה לנכונותם, לדיוקם, לאמינותם, לעדכניותם או לחוקיותם. השימוש באותם עמודים ואתרים כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות המתייחסים אליהם ו/או המופיעים בהם בלבד.

4. שימוש ב'עוגיות' – Cookies

4.1 האתר עשוי להשתמש בטכנולוגיות מקובלות, דוגמת 'עוגיות' (Cookies), (להלן "'עוגיות'") למטרות אחסון מידע באופן מקומי על מחשבי המשתמשים, ולעתים גם בשרתי החברה או בשרתים של נותני שירותים של החברה, בקשר עם שימושם באתר, פיקסלים (Pixels) או משואות דיגיטליות (Beacons), הכל על מנת להפוך את חווית הגלישה של המשתמשים באתר לפשוטה, רלוונטית ונוחה יותר. 

4.2 בתוך כך, האתר עשוי לעשות שימוש גם ב-Google Analytics, לצורך איסוף נתוני גלישה אנונימיים לשיפור השירותים המוצעים באמצעות האתר ועל מנת להתאים את חווית הגלישה והשימוש של המשתמשים באתר ולהפיק תובנות סטטיסטיות בהיבטים אלה. מידע נוסף בנושא זה ניתן למצוא באתר Google בכתובת https://www.google.com/intl/iw/policies/technologies/ads/. האתר עשוי לעשות שימוש בכלי ניתוח לשם איסוף מידע על השימוש באתר שלנו וסוגי נתונים טכניים בהקשר של השימוש באתר, לרבות מידע על המחשב או המכשיר הנייד של המשתמשים או כל מכשיר ומערכת אחרים, תוכנה, נתוני מיקום , אזור זמן, כתובת פרוטוקול אינטרנט (IP), העדפת שפה וכדומה.

4.3 השימוש ב'עוגיות' יעשה לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר או התכנים בו להעדפותיהם האישיות של המשתמשים ולצרכי אבטחת מידע. 'עוגיות' הן קבצי טקסט, שהדפדפן יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מן ה'עוגיות' יפקעו כאשר המשתמש יסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשבי המשתמשים. ה'עוגיות' מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרו המשתמשים, משך הזמן ששהו באתר, מהיכן הגיעו לאתר, מדורים ומידע שהם מבקשים לראות בעת הכניסה והשימוש באתר וכדומה. המידע ב'עוגיות' מוצפן, והחברה נוקטת צעדי זהירות כדי שרק מחשביה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהן. החברה עשויה להפעיל מעת לעת שירותי פרסום באמצעות צדדים שלישיים כגון חברות פרסום אינטראקטיביות. החברה רשאית להעביר את המידע הנצבר באמצעות העוגיות לחברות אלה, אשר ישתמשו בו כדי להתאים עבור המשתמשים הצעות שיווקיות ופרסומות ייעודיות באתר ובאתרים אחרים ברחבי רשת האינטרנט. 

4.4 אם משתמש אינו מעוניין בקבלת 'עוגיות', יש ביכולתו להימנע מכך על-ידי שינוי הגדרות הדפדפן. על המשתמש לזכור, עם זאת, כי נטרול ה'עוגיות' עלול לגרום לכך שלא יהא ביכולתו להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף, נטרול ה'עוגיות' אינו משפיע על מידע שכבר נאסף באמצעותן והועבר לשרתי החברה או לשרתי נותני שירותים מטעמה, ומידע כאמור לא יימחק.

5. שימוש על-ידי ילדים

5.1 על מנת לעשות שימוש באתר, על המשתמשים להיות מעל גיל שמונה-עשרה (18). החברה שומרת על זכותה לבקש הוכחת גיל בכל שלב, באופן שתוכל לוודא כי משתמשים מתחת לגילאים אלה אינם משתמשים באתר. אם הנך הורה לילד מתחת לגילאים אלה והנך סבור כי ילדך מסר פרטים אישיים לחברה, הנך רשאי ליצור עמנו קשר באמצעות פרטי הקשר המופיעים במדיניות הפרטיות ולבקש למחוק את המידע כאמור. במקרה שיובא לידיעתנו כי אדם מתחת לגילאים אלה עושה שימוש באתר, נהיה רשאים לחסום אותו ונעשה כל מאמץ על מנת למחוק מיידית כל מידע אישי בנוגע אליו.

6. זכויות משתמשים

6.1 למשתמשים יש את הזכות לעיין במידע מזוהה אודותיהם המוחזק ונשמר במאגר המידע של החברה, ואף לבקש לתקן או למחוק אותו, ככל שמצאו כי המידע אינו נכון, שלם או מעודכן. משתמשים המעוניינים במימוש זכויות אלה יפנו לחברה בכתב בדרכים הקבועות בדין או באמצעות פנייה לכתובת הדוא"ל: office@valor-byron.com והחברה תעשה מאמץ סביר למלא אחר בקשות המשתמשים, ובכל מקרה תפעל בהתאם להוראות הדין החל.

7. אבטחת מידע

7.1 באתר מיושמות מערכות אבטחת מידע, והחברה משקיעה מאמצים סבירים ומקובלים ביישום ובשמירה על אבטחת המידע באתר. ואולם, בעוד שהמערכות ומאמצי החברה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית, אין הם מעניקים ביטחון מוחלט. לפיכך, אין באפשרותה של החברה להבטיח שהאתר והשירותים במסגרתו יהיו חסינים מפני כל פגיעה, והחברה לא תהיה אחראית לכל נזק אשר ייגרם למשתמשים ו/או למי מטעמם עקב כך. המשתמשים מסכימים למסירת המידע ואיסופו בהתאם למדיניות הפרטיות ו/או הדין ונוטלים על עצמם את הסיכון לקיומם של אירועי אבטחת מידע אשר בעקבותיהם תושפע סודיות, שלמות או זמינות המידע כאמור.

8. שינויים במדיניות הפרטיות

8.1 החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות, בין השאר על מנת שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטוריים. מובהר כי ככל שיבוצעו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי של המשמשים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר. השימוש באתר לאחר ביצוע השינויים, יעיד על הסכמת המשתמשים לשינויים אלה, ועל כן מומלץ לעיין במדיניות זו מעת לעת.

8.2 אם יש למשתמש כלשהו שאלות כלשהן בנוגע לתנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות, יש ביכולתו לפנות לחברה באמצעות משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת: office@valor-byron.com

תאריך עדכון מדיניות פרטיות: פברואר 2022.

באתר זה נעשה שימוש בקבצי Cookie. המשך גלישה באתר מהווה הסכמה לשימוש זה. למידע נוסף ניתן לעיין במדיניות הפרטיות

דילוג לתוכן