• עברית
  • English

Building a new future

תנאי שימוש

1. כללי

1.1 ברוכים הבאים לאתר האינטרנט valor-byron.com (להלן "האתר"), המנוהל ומופעל ע"י חברת Valor-Byron (להלן "החברה"), המציע למשתמשים מידע אודות החברה וכן אודות פרוייקטים של החברה ו/או במעורבותה, ומאפשר לבעלי נכסים לקבל מידע אודות הנכסים שרכשו.

1.2 עצם השימוש באתר בכל דרך, במישרין או בעקיפין, לרבות גלישה באתר, רישום לאתר, כניסה לאיזור האישי ו/או לאיזור המיועד לבעלי נכסים, , שימוש בכל תוכן ו/או שירות המופיע בו וכדומה מהווים הסכמה מלאה ומפורשת לתנאי שימוש אלה, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות (להלן "מדיניות הפרטיות") בה ניתן לצפות ב-[כתובת אינטרנט], כפי שיעודכנו מעת לעת, ללא כל הגבלה ו/או הסתייגות. על המשתמשים באתר להקפיד לעיין ולהתעדכן בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות של האתר. המשתמשים מצהירים ומאשרים כי קראו את תנאי שימוש אלה ואת מדיניות הפרטיות בעיון וכי הם מודעים ומסכימים להם במלואם. ככל שהמשתמשים אינם מסכימים לתנאי שימוש אלה או לחלקם, המשתמשים מתבקשים שלא לעשות שימוש באתר.

1.3 החברה רשאית לשנות, למחוק או להוסיף על תנאי שימוש אלה בכל עת, ללא מתן הודעה מוקדמת מעבר לפרסום ההוראות בתנאי שימוש אלה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. כל תוספת ו/או שינוי שנעשה באתר, בתוכן האתר, בשירותים המוצעים בו ו/או בתנאי שימוש אלה יחייבו את המשתמשים באתר עם המשך השימוש בו. לפיכך, החברה ממליצה למשתמשים לעיין בתנאים אלה מעת לעת. שימוש המשתמשים באתר לאחר ביצוע השינויים כאמור מעיד על הסכמתם לכך. ככל שהמשתמשים אינם מסכימים לתנאי שימוש אלה או לחלקם, המשתמשים מתבקשים שלא לעשות שימוש באתר.

1.4 נוסח תנאי השימוש המחייב והקובע בכל מועד הוא זה המפורסם באתר. תנאי שימוש אלה הינם במצטבר ולא לחילופין והם יפורשו כמתקיימים זה לצד זה ולא מצמצמים זה את זה. 

1.5 כותרות הסעיפים הינן לשם נוחות והתמצאות המשתמש והן לא תשמשנה בפרשנות תנאי שימוש אלה. 

1.6 תנאי שימוש אלה מתייחסים באופן שווה לשני המינים, והשימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד. כמו כן, כל פנייה ליחיד משמעה גם פנייה לרבים, ולהיפך. למען הסר ספק, הגדרת המשתמש כוללת גם משתמשים שהם תאגיד.

2. אודות האתר

2.1 האתר מציע למשתמשים מידע אודות החברה וכן אודות פרוייקטים של החברה ו/או במעורבותה. 

2.2 באתר קיים אזור המיועד לבעלי נכסים, בו יוכלו לקבל פרטים על הנכסים שרכשו. מובהר בזאת כי המידע המוצג באתר אודות נכסים כלשהם מובא לצורכי הצגה כללית, התרשמות ונוחות בלבד, אינו מהווה התחיבות או הצעה, אינו מחייב את החברה ואין להסתמך עליו. מודגש בזאת כי מידע מחייב אודות נכסים ו/או פרוייקטים של החברה ו/או במעורבותה לרבות, אך לא רק, פרטים טכניים, מידע כספי, סטטוס פרוייקטים, וכל מידע אחר על פרוייקטים ו/או נכסים של החברה ו/או במעורבותה נמצא אך ורק במשרדי החברה ובמערכות המידע הפנימיות שלה, ואין להסתמך באופן כלשהו על מידע כלשהו אודות נכסים ו/או פרוייקטים של החברה ו/או במעורבותה המוצג באתר. כמו כן, ולמען הסר ספק, המידע המוצג באתר אינו מהווה כל מצג או שינוי במצג ביחס למצב הפרויקטים ו/או הנכסים, ו/או מעמדם, או ביחס למסמכים של החברה, מטעמה ו/או בחתימתה, לרבות חוזים, התחיבויות, הצעות, הסכמי מכר, מפרטים, מסמכי תכולה, לוחות זמנים או כל מסמך אחר בעל תוקף משפטי.

3. השימוש באתר

3.1 השימוש באתר יתבצע בהתאם לתנאי שימוש אלה ולמדיניות הפרטיות, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.

3.2 כאשר הדבר נדרש, על המשתמשים למסור פרטים מדויקים ונכונים. האמור בסעיף זה מתייחס לכל מידע או תוכן אותו מוסרים המשתמשים במסגרת שימושם באתר, לרבות פרטים אישיים, פרטים על כוונותיהם ו/או צרכיהם, שאלותיהם, פניותיהם וכן כל מידע או תוכן אחר. מובהר בזאת, כי הקלדת פרטים אישיים כוזבים אסורה בהחלט, מהווה עוולה אזרחית ואף עבירה פלילית, והעושה כן עלול לעמוד בפני הליכים משפטיים, פליליים ו/או אזרחיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו למשתמשים אחרים, לצדדים שלישיים, לחברה ו/או מי מטעמה עקב כך. 

3.3 כניסה לאזור האישי ו/או לאיזור בעלי הנכסים באתר מותנית ברישום באמצעות החברה.

3.3.1 לאחר קבלת שם משתמש וסיסמא ראשונית מאת החברה, ולצורך השלמת הרישום לאתר, המשתמש יתבקש לבחור סיסמא חלופית וכן למסור פרטים נוספים כגון שם, כתובת דוא"ל, מספר טלפון, כתובת מלאה ופרטים מזהים נוספים, כפי שיידרשו מעת לעת.

3.3.2 מובהר כי החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לרשום משתמש או לבטל את רישומו, ובמסגרת זאת למחוק כל מידע שהועלה מטעמו לאתר, מכל סיבה שהיא או ללא סיבה כלל, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, מבלי להידרש למתן הודעה בנושא. 

3.3.3 הכניסה לאיזור האישי ו/או לאיזור בעלי הנכסים באתר והשימוש בו מותנה בכך שהמשתמש הינו בעל כשרות משפטית ובגיל מספק על פי דין ליצור חוזה מחייב. המשתמש מתחייב כי (א) הפרטים שיימסרו על ידו יהיו נכונים ומדויקים ולא ייעשה כל שימוש באתר או בחלק ממנו תוך שימוש בזהות בדויה או התחזות לאחר; (ב) במידה והמשתמש פועל בשם אחר, לרבות תאגיד, המשתמש הוא נציגו המורשה ורשאי להתחייב בשמו לכל דבר ועניין; (ג) המשתמש לא יעשה שימוש בשם משתמש של אדם אחר; ו-(ד) במקרה של שינוי פרטים או אם ישנו חשש שנעשה שימוש בלתי מורשה בנתוני המשתמש, על המשתמש לדווח על כך לאלתר לחברה באמצעות פנייה בדואר אלקטרוני לכתובת office@valor-byron.com

3.4 המשתמש באתר הוא האחראי הבלעדי לפעילות המתרחשת באתר ו/או באמצעות האתר על-ידו ו\או בשמו. על המשתמש להודיע לחברה באופן מיידי על כל הפרת אבטחה ו\או שימוש בלתי מורשה באתר. מובהר כי החברה לא תישא באחריות לכל הפסדים שייגרמו מכל שימוש באתר.

3.5 החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, להשעות, לבטל או להפסיק את חשבון המשתמש ו\או את פעילות האתר, כולו או חלקו, בכל עת ולפי שיקול דעתה המלא והבלעדי, ללא הודעה מוקדמת ומבלי שהדבר יטיל עליה אחריות ו\או חבות כלשהי. במקרה זה, כלל הוראות תנאי שימוש אלה אשר מטבען אמורות לשרוד הפסקה כאמור (לרבות אך מבלי לגרוע, ללא הגבלה, הוראות בעלות, זכויות החברה, הגבלת אחריות וכדומה), יישארו בתוקפם גם לאחר הפסקה כאמור. הפסקה ו/או ביטול של תנאי שימוש אלה לא ישחררו את המשתמשים מכל התחייבות שהוטלה עליהם טרם הפסקה כאמור ולא יצמצמו כל אחריות המוטלת עליהם מכוח השימוש באתר ו\או הוראות תנאי שימוש אלה ו\או הוראות הדין.

4. שימושים אסורים באתר

4.1 ללא מתן הרשאה מהחברה, מראש ובכתב, חל איסור לבצע את הפעולות הבאות בעת השימוש באתר:

4.1.1 לעשות שימוש מסחרי מכל סוג שהוא באתר, כולו או חלקו.

4.1.2 להעתיק, לשחזר, לשנות, לעבד, לתרגם, לבצע הנדסה לאחור, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם ולאחסן את האתר ו/או כל תוכן המופיע באתר.

4.1.3 להפעיל או לאפשר הפעלת יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוגCrawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של האתר ו/או כל תוכן המופיע באתר.

4.1.4 להציג את האתר ו/או כל תוכן המופיע בו בתוך מסגרת (iframe) גלויה או סמויה או הצגתם בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם המקורי ו/או מחסירים דבר כלשהו.

4.1.5 לשבש או להפר כל זכות של משתמש אחר באתר, לרבות הזכות לפרטיות ו/או לאסוף מידע אישי על המשתמשים באתר, לרבות באמצעים אוטומטיים.

4.1.6 לפגוע בכבודו או בפרטיותו של משתמש אחר ו/או להשתמש באתר ו/או בתוכן המופיע בו כדי לפגוע בשמו הטוב של כל אדם ו/או לפרסם דברי הסתה, הונאה, תרמית, לשון הרע ו/או כל מידע אחר שהינו שקרי, בלתי אמין או שיש בו כדי לפגוע במזיד.

4.1.7 עשיית שימוש באתר ו/או בתוכן המופיע בו לשם יצירת מאגר מידע ו/או לקט.

4.1.8 לבצע כל פעילות שאינה חוקית או לעודד לביצוע פעילות כאמור.

4.1.9 לעשות שימוש באתר באופן הפוגע במוניטין החברה.

4.1.10 לפגוע ו/או לשבש את פעולתו התקינה של האתר ו\או השירותים המפורטים בו.

4.2 אי עמידה במגבלות אלה עלולה להוביל למניעת גישת המשתמשים לאתר ואף לחשוף אותם לאחריות אזרחית ו/או פלילית, בהתאם להוראות הדין.

5. בעלות וזכויות קניין רוחני

5.1 האתר, התוכן והמידע המופיעים בו לרבות עיצוב האתר, שרטוטים, עיצובים, איורים, מוסיקה, צילומים, תמונות, מפות, קטעי אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה, תוכנה, יישום, קוד מחשב וכל חומר אחר וכיו"ב מוגנים על-ידי דיני זכויות יוצרים ושייכים לחברה ו/או מי מטעמה ו/או לגופים שלישיים אשר מסרו הסכמתם לשימוש שעושה בהם החברה במסגרת האתר. חל איסור מוחלט להכניס שינויים, לבצע הליך הנדסה לאחור, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, למכור או למסור לצד שלישי וכיו"ב כל חלק מן האתר ו/או התוכן ו/או המידע המופיע בו מבלי לקבל את הסכמתה המפורשת של החברה, מראש ובכתב. 

5.2 כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות בקשר עם האתר ו/או המידע המופיע בו מכל מין וסוג שהוא (וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות ובין אם המדובר בזכויות שטרם נרשמו), ובכלל זאת שם המתחם ("Domain"), הפטנטים, סימני המסחר, שמות המסחר, שם המותג, קוד המקור, בסיס הנתונים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, השיטות, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, הינם רכושה המלא והבלעדי של החברה או של צד שלישי, אשר הרשה לחברה להשתמש בהם, והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר בלעדית לחברה. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם ו/או לבצע פעולה אחרת כלשהי בכל סוגי הטקסטים ו/או קודים ו/או תמונות ו/או סמני מסחר ו/או תצלומים ו/או סרטונים ו/או כל תוכן אחר המופיע באתר, אלא אם התקבל אישור החברה לכך מראש ובכתב.

5.3 החברה עושה כמיטב יכולתה על מנת לכבד זכויות של צדדים שלישיים. ככל שמשתמש באתר ו/או גוף כלשהו טוען לזכויות בתוכן מסוים המוצג באתר ו/או מתנגד לשימוש שהחברה עושה בו כאמור, עליו ליידע את החברה על כך באמצעות מסירת הודעה בכתב דרך כתובת הדואר האלקטרוני של החברה המוצגת באתר, תוך ציון מדויק של מיקום החומר הפוגע, פירוט מהות הפגיעה וציון כתובת דואר אלקטרוני למענה. ככל שתימסר לחברה הודעה כאמור, החברה תבחן את הפנייה תוך זמן סביר, ואם יימצא כי השימוש בתוכן המדובר אכן נוגד זכויותיו של צד שלישי, התוכן יוסר מהאתר. 

5.4 סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות כל שימוש מבלי לקבל את הסכמת המפרסם, מראש ובכתב.

5.5 אין באמור בתנאי שימוש אלה בכלל ופרק זה בפרט כדי לגרוע מכל זכות ו/או הגנה קניינית של החברה.

6. תוכן האתר ופרסומות

6.1 בתנאי שימוש אלה ובמדיניות הפרטיות המונח "תוכן" או "תכנים", משמעם: כל תוכן, לרבות ומבלי לגרוע, טקסט, קישורים (Hyperlinks), עיצוב, איורים, תמונות, גרפיקה, תוכנות, גרפים, צליל, קטעי וידאו ו/או אודיו וכיו"ב.

6.2 באתר עשויים להיות מוצגים, תוכן, פרסומים, פרסומות, כתבות, מידע, שירותים, מוצרים ו/או כל תוכן אחר של צדדים שלישיים ו/או מטעמם, לרבות מטעם יועצים ובתי עסק, בין באמצעות הפניית המשתמשים לאתרים של צדדים שלישיים ו/או באמצעות הצגתם של אלה באתר (להלן "תוכן של צד שלישי"). מובהר כי התוכן של צד שלישי אינו מופעל על-ידי החברה, ונועד אך ורק לנוחויותם ולידיעתם של המשתמשים. תוכן אינו בשליטתה של החברה והיא אינה מפקחת עליו ועל האתרים המקושרים. 

6.2 ככל שהאתר מכיל ו/או מפנה לתוכן של צד שלישי, אין בכך כדי להעיד על הסכמה ו/או אחריות החברה לכך ו/או כדי להוות ערובה לאמינותו, עדכניותו, תקינותו, חוקיותו וכיו"ב. החברה מבהירה כי תוכן צד שלישי זה אינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת, ועל כן כל הסתמכות על הצהרות, חוות דעת, הבעות עמדה, הצעות, עצות, אינפורמציה, שירות ו/או כל תוכן אחר המוצג באתר ו/או במקום אחר שאיננו מטעם החברה נעשה בהתאם לשיקול דעתם המלא והבלעדי של המשתמשים ויתבצע על אחריותם בלבד, וכי החברה אינה מעורבת ביצירתם, עריכתם ו/או הפעלתם, ולכן ממליצה למשתמשים לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות הרלוונטיים לתוכן זה, ככל שקיימים, ו/או לפנות לבעליו בכל מקרה של טענה או בקשה בעניין. עוד מובהר, כי החברה אינה מתחייבת כי הקישורים לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים יהיו בהכרח פעילים ויובילו לאתר פעיל. למשתמשים לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בקשר לכל תוכן הכלול באתר בגין כל נזק ישיר או עקיף, הנובע משימוש ו/או כניסה כאמור ו/או בשל הסתמכות על תוכן של צד שלישי ו/או בשל פגיעה בפרטיות בעקבות שימוש כאמור. על המשתמשים לבצע בעצמם את כל הערכותיהם ובדיקותיהם לגבי כל מידע ו/או מוצר ו/או שירות, ובכל מקרה המשתמשים מוותרים ויהיו מנועים מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין כלפי החברה. 

7. אחריות

7.1 החברה עושה כמיטב יכולתה על מנת לספק למשתמשים חווית שימוש איכותית ובטוחה באתר. עם זאת, האתר אינו חף משגיאות ו/או חסין מתקלות ואף עשויה שלא להיות להם גישה לאתר מעת לעת.

7.2 ידוע למשתמשים כי האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות הניתן במסגרתו, מותאמים למדינת ישראל ומיועדים לשימוש במדינת ישראל, וניתנים על-ידי החברה במצבם כפי שהם ובכפוף לזמינותם (As Is ו- As Available). החברה עושה מאמצים על מנת שהתוכן המופיע באתר יהא נכון, מדויק ועדכני. יחד עם זאת, החברה אינה מתחייבת לכך, ויתכן כי התוכן אינו שלם ו/או שנפלו בו טעויות טכניות או אחרות, ולכן החברה לא תישא באחריות כלשהי לעדכניות, דיוק ושלמות המידע המצוי באתר. 

7.3 החברה לא תישא בכל אחריות, מפורשת או משתמעת, בקשר עם האתר לרבות כל מידע, תוכן ו/או שירות המופיעים בו או ניתנים במסגרתו, וכן בקשר עם התאמתם למטרה ספציפית ו/או לדרישות המשתמשים. המשתמשים מצהירים ומתחייבים כי הם האחראים המלאים והבלעדיים לכל שימוש שהם עושים באתר, לרבות בכל מידע, תוכן ו/או שירות ו/או מוצר המופיעים בו, וכי ידוע להם שהחברה אינה ולא תהא אחראית, בין במישרין בין בעקיפין, לכל שימוש שהם עושים באתר.

7.4 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה, בעלי מניותיה, מנהליה וחברות בנות וקשורות אחרות ו/או כל מי מטעמה, לא יישאו בכל אחריות שהיא, לנזק ו/או אובדן, ישיר או עקיף, לרבות נזקי גוף או נפש, נזק נלווה, תוצאתי, אקראי או פיצויים עונשיים (ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, פיצויים בגין הפסד עבודה ועסקים, הפסד רווחים, הפסקות והפרעות עבודה, הפסד ו/או איבוד מידע עסקי, פגיעה במוניטין, וכל הפסד ו/או נזק כספי אחר), הנובעים ו/או הקשורים, באתר, בכל מידע, תוכן ו/או שירות ו/או מוצר המופיעים בו, או בכל שימוש בהם, ולרבות אך מבלי לגרוע: 1) בשימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר, לרבות כל מידע, תוכן ו/או שירות ו/או מוצר המופיעים בו, מכל סיבה שהיא; 2) הודעות ו/או קבצים שנתקבלו אצל המשתמשים במהלך ו/או עקב השימוש באתר, לרבות כל מידע, תוכן ו/או שירות ו/או מוצר המופיעים בו; 3) שימוש או הסתמכות על מידע, אימות נתונים, תכנים, המלצות, שירות, עבודה, מוצרים וכדומה המתפרסמים ו/או מופיעים ו/או ניתנים במסגרת האתר ו/או השימוש בו, לרבות טיבם ואיכותם, בין אם על-ידי החברה ובין אם על-ידי צדדים שלישיים; 4) כל מעשה ו/או מחדל המתבצע בתוכן האתר או בקשר עמו לאחר מסירתו לצדדים שלישיים; 5) הפרעות, זמינות ותקינות של האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות ו/או מוצר המופיעים בו, מכל סיבה שהיא, ולרבות, הנובעים משיבושים או מכשלים ברשת האינטרנט או ברשת הטלפוניה; 6) נזק או אובדן אשר נגרם כתוצאה משגגה, טעות, אי דיוק וכיו"ב בתוכן באתר.

7.5 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בשום מקרה לא תעלה האחריות המצרפית של החברה ושל בעלי מניותיה, הדירקטורים, נושאי המשרה והעובדים שלה במסגרת תנאי שימוש אלה על 100 דולרים אמריקאיים.

7.6 מובהר, כי שיבוש בקליטת פרטי המשתמשים במחשבי החברה מכל סיבה שהיא, לרבות תקלה הקשורה לחברה, לא יהווה עילה לכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד המשתמשים כלפי החברה.

7.7 המשתמשים מתחייבים לציית להוראות הדין העשויות לחול על שימושם באתר, לרבות תנאי שימוש אלה. המשתמשים מתחייבים כי יפצו וישפו את החברה וכל מי מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום ו/או הוצאה, פגיעה במוניטין, פגיעה כלכלית ו/או מסחרית, לרבות מתוקף כל דרישה, תביעה, פסק דין, פשרה, הוצאה לפועל, ולרבות הוצאות משפט, ועלויות ייעוץ משפטי, הנובעים, במישרין ו/או בעקיפין, מהפרת תנאי שימוש אלה ו/או מכל מעשה ו/או מחדל של המשתמשים ו/או מכל חיוב בו תחויב החברה ו/או מי מטעמה אשר התנאי שימוש אלה אין לה אחריות לגביו.

7.8 החברה אינה אחראית לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע, ככל שתתבצע, על-ידי מי מהמשתמשים באתר ו/או כל גורם אחר שאין לה שליטה עליו. 

7.9 בכל סתירה ו/או אי התאמה מכל מין וסוג שהוא בין כל מידע ו/או תוכן המופיעים באתר לבין תנאי שימוש אלה, לרבות מדיניות הפרטיות, יגברו הוראות תנאי שימוש אלה ו/או מדיניות הפרטיות, לפי העניין.

7.10 אין בהגבלת האחריות בסעיף זה כדי לגרוע מהגבלת אחריות אחרת בתנאי שימוש אלה והוראות הדין.

8. שיפוי

8.1 המשתמשים ישפו את החברה, בעלי מניותיה, דירקטורים המכהנים בה, נושאי משרה ועובדיה, וישחררו אותם מכל חבות בכל תביעה, (לרבות תביעות צד שלישי), חבות, עלות, הפסד, נזק, הוצאה וכיו"ב (לרבות הוצאות משפט סבירות), העלולות להיגרם כתוצאה מגישת משתמשים לאתר ו/או שימוש שלהם, בשמם או מטעמם, בו תוך הפרה של הוראות כל דין, תנאי שימוש אלה ו\או תוך הפרה של זכויות כלשהן (לרבות אך לא רק, זכות לפרטיות, זכויות יוצרים ו\או זכויות קניין רוחני אחרות). החברה שומרת לעצמה את הזכות ליטול את ההגנה ואת השליטה הבלעדית בהליך המשפטי בכל עניין כאמור. זכותה של החברה כאמור לא תפטור את המשתמש מהתחייבויותיו לשיפוי בכל מקרה, והמשתמש מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם החברה או מי מטעמה לצורך כך, לרבות על ידי מסירת מידע וחומרים שברשותו. המשתמש מסכים לא להגיע לידי פשרה בכל נושא הכפוף לחובות השיפוי שלו, כמפורט לעיל, ללא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה מראש ובכתב. 

9. סמכות שיפוטית וברירת דין

9.1 על כל שימוש מכל סוג שהוא באתר ו/או על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנובעים משימוש זה ו/או בכל דבר ועניין אחר הקשורים באופן ישיר או עקיף לאתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור ו/או הנובע מתנאי שימוש אלה תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב-יפו, והדין המהותי והפרוצדוראלי אשר יחול יהיה הדין הישראלי, אשר יגבר על כל כללי ברירת דין המפנים לתחולת דין זר. 

10. שונות

10.1 החברה עשויה לאפשר למשתמשים לפנות אליה באמצעות האתר. החברה שומרת לעצמה את הזכות, מבלי שתהיה חייבת, לענות לפניות המשתמשים אליה באמצעות האתר, או לעשות שימוש בפניה זו אליה ו/או בתוכנה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתהיה חייבת לשלם או לפצות את המשתמש בכל דרך שהיא בגין מענה או לחלופין אי-מענה, שימוש או לחלופין אי-שימוש בפניה או בתוכן כאמור.

10.2 ככל שהמשתמש ישלח לחברה המלצות או השגות בקשר לאתר, תהא רשאית לעשות בהם שימוש בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי מבלי שתהיה חייבת לשלם או לפצות את המשתמש בכל דרך שהיא בגין המלצה או השגה כאמור. החברה שומרת על זכותה לשנות, להוסיף, לתקן, להתאים ולעשות כל פעולה אחרת באתר או בכל חלק ממנו, לפי שיקול דעתה הבלעדי, מבלי שתהיה חייבת לפצות את המשתמש או לשלם לו בכל דרך שהיא בגין המלצה או השגה כאמור, ולמשתמש לא תקום כל טענה כנגד החברה בנושא זה.

10.3 אם תנאי מתנאי שימוש אלה ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק מתנאי השימוש ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות תנאי השימוש הנותרים. במקרה שכזה, יראו בקיומו של תנאי דומה אחר אכיף במקום התנאי שנמחק או הוסר. 

10.4 כל שיהוי, ויתור, ארכה, איחור או הימנעות מצד החברה למימוש זכויותיה ו/או בדרישת קיום תנאי מתנאי שימוש אלה ו/או הסכמתה לסטות מתנאי השימוש לא יהוו תקדים, לא יחשבו לוויתור ו/או הסכמה מצד החברה ואין להסיק מהן גזירה שווה למקרה אחר. 

10.5 החברה רשאית להעביר ו/או להמחות בכל עת את כל זכויותיה ו/או התחייבויותיה במסגרת תנאי שימוש אלה לצד שלישי כלשהו ללא הודעה מראש וללא הסכמת המשתמשים, ובלבד שזכויות המשתמשים לפי תנאי שימוש אלה וההסכמים של החברה עמם יישמרו. מובהר כי המשתמשים אינם רשאים להעניק, להמחות או להעביר בכל צורה את זכויותיהם ו/או התחיבויותיהם בהתאם לתנאי שימוש אלה, ללא הסכמתה המפורשת של החברה, מראש ובכתב. כל ניסיון לעשות כן ללא הסכמת החברה דינו בטלות.

11. יצירת קשר

11.1 בכל עניין, שאלה ו/או בקשה, המשתמשים יוכלו לפנות לחברה בכתובת הדואר האלקטרוני המופיעה גם באתר: office@valor-byron.com . בכל תכתובת לחברה יש לכלול פרטים מלאים של הפונה לרבות, כתובת ואימייל ליצירת קשר. החברה תשתדל להגיב לכל בקשה סבירה בזמן סביר.

באתר זה נעשה שימוש בקבצי Cookie. המשך גלישה באתר מהווה הסכמה לשימוש זה. למידע נוסף ניתן לעיין במדיניות הפרטיות

דילוג לתוכן